Regulamin przedmiotu i zasady zaliczania

Regulamin dydaktyczny zajęć odbywających się w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 § 1

Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń, w formie stacjonarnej lub zdalnej metodą e-learningu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć. Zajęcia zdalne mogą być realizowane w formie synchronicznej (łączność online studenta z prowadzącym zajęcia) oraz asynchronicznej. Zajęcia w formule asynchronicznej umieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Zajęcia w formule synchronicznej odbywają się na platformie MS Teams. Prowadzący zajęcia dysponuje instrumentami oceny, czy student obejrzał i wysłuchał w całości seminarium prezentowane asynchronicznie. Dopuszcza się możliwość w trakcie lub na zakończenie seminarium przeprowadzenia sprawdzianu oceniającego przyswojenie informacji przekazywanych na zajęciach.
 2. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul. Medyków 14: bloki operacyjne, pracownie zabiegowe, OIT), w Klinice Kardionestezjologii i Intensywnej Terapii (ul. Ziołowa 45-47, 6 piętro) oraz w Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej (ul. Medyków 8B).
 3. Podział grupy na poszczególne stanowiska ćwiczeń (sekcje) odbywa się w pierwszym dniu zajęć w każdym semestrze. Zajęcia w sekcjach odbywają się pod kierunkiem wyznaczonych prowadzących we wskazanych lokalizacjach.
 4. W zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 formuła zajęć może być zmieniona, a zajęcia mogą się odbywać w formie stacjonarnej, e-learningowej lub hybrydowej zgodnie z zarządzeniami JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 5. Tematy seminariów i ćwiczeń, informacja w jakiej formule prowadzone są zajęcia, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są dostępne na platformie e-learningowej SUM, w sekretariacie jednostki oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w Katedrze.

 § 2

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć

 1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest punktualne przybycie na zajęcia, posiadanie świeżego stroju medycznego z krótkim rękawem (bluza lekarska, t-shirt, koszulka polo, itp.), stetoskopu oraz czystego obuwia zmiennego. Nie akceptowalne jest noszenie biżuterii, zegarka oraz ozdób na paznokcie (lakier, hybryda, itp.). Aby uniknąć nagromadzenia dużej liczby studentów podczas wchodzenia do szpitala, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz podczas korzystania z szatni, zostaną przydzielone poszczególnym grupom studenckim ramy czasowe dla tych czynności. Oprócz godziny rozpoczęcia zajęć student otrzyma również informację, o której godzinie winien zgłosić się do wejścia do szpitala. W przypadku zajęć prowadzonych w e-learningu zaleca się punktualne zalogowanie się z własnego konta na platformę e-learningową/pojawienie się na liście uczestników spotkania oraz czynny udział w trakcie całego spotkania.
 2. W czasie zajęć obowiązuje zachowanie podstawowych zasad etyczno-moralnych, właściwego stosunku do chorego i personelu Katedry i Kliniki. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych, innych niż sprzęt wykorzystywany w kształceniu e-learningowym.
 3. W trakcie ćwiczeń student ma zapewnione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji), tak jak zatrudniony personel medyczny.
 4. Od studenta wymagane jest przygotowanie teoretyczne według tematyki ćwiczeń i seminariów, w szczególności ukończenie wymaganych kursów e-learningowych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia sprawdzianu oceniającego przyswojenie informacji przekazanych na zajęciach e-learningowych przed zajęciami stacjonarnymi (tzw. wejściówki). Brak przygotowania do zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć z koniecznością odrobienia lub zaliczenia w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia. Zasady przeprowadzania i oceniania w/w sprawdzianów ustala Kierownik ćwiczeń.
 5. Student zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
 6. Student zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć legitymacji studenckiej i okazywania jej na polecenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 7. Student jest odpowiedzialny za uzupełnianie na bieżąco karty ćwiczeń z zajęć stacjonarnych.

 § 3

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

 1. Wszystkie nieobecności wymagają odrobienia.
 2. Nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić uczestnictwem/zaliczeniem ustnym lub pisemnym po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem ćwiczeń, z inną grupą ćwiczeniową. Student zobowiązany jest odrobić ćwiczenia w takiej formie, w jakiej zajęcia opuścił, tj: jeśli opuścił ćwiczenia, które były realizowane online, odrabia je w formie online, analogicznie ćwiczenia stacjonarne odrabia metodą stacjonarną. Za zgodą Kierownika ćwiczeń możliwe są odstępstwa od tej zasady.
 3. Nieobecność na seminarium realizowanym w formie stacjonarnej należy zaliczyć u osoby prowadzącej dane seminarium.
 4. Zajęcia seminaryjne realizowane metodą e-learningu student powinien zrealizować przed ćwiczeniami (z wyjątkiem zajęć, w których nastąpiła zmiana w harmonogramie). Student, który nie uczestniczył w zajęciach seminaryjnych nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.  
 5. Opuszczenie zajęć wymaga formalnego usprawiedliwienia nieobecności. Student winien odrobić opuszczone zajęcia po uznaniu zasadności usprawiedliwienia przez Kierownika ćwiczeń.
 6. Nieobecność studenta na zajęciach wynikające z:
 1. uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,
 2. oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,
 3. działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki,
 4. uczestnictwa w egzaminie poprawkowym

są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, zgodnie z §15 pkt 6 Regulaminu Studiów.

      7. W przypadku nałożenia/obowiązku kwarantanny oraz z powodu innych przyczyn uniemożliwiających odbycie zajęć stacjonarnych zgodnie z harmonogramem, ustalony zostanie nowy termin odrobienia zajęć.

 § 4

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu

 1. Zaliczenia zajęć dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w ostatnim dniu zajęć w formie testu jednokrotnego wyboru, pisemnie lub ustnie. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną. Zasady zaliczenia przedmiotu ustala Kierownik jednostki.
 2. Student dodatkowo jest oceniany w trakcie trwania ćwiczeń oraz seminariów z bieżącej tematyki zajęć.
 3. Zakres wymaganego materiału na każdy dzień ćwiczeniowy ogłaszany jest w planie zająć danej jednostki dydaktycznej.
 4. Zaliczenie poprawkowe ma formę ustną lub pisemną, w zależności od ustaleń jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i odbywa się do końca sesji egzaminacyjnej. Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie, przysługują dwa zaliczenia poprawkowe.
 5. Brak zaliczenia w drugim terminie poprawkowym skutkuje oceną niedostateczną i w konsekwencji niedopuszczeniem do egzaminu końcowego teoretycznego.
 6. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do zaliczenia w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.

 § 5

Egzamin praktyczny

 1. Egzamin praktyczny jest nieodłączną częścią zaliczenia przedmiotu. Do egzaminu praktycznego dopuszczeni są studenci, którzy odrobili nieobecności (§3) i uzyskali zaliczenie pierwszego semestru zajęć (§3). Pierwszy termin egzaminu praktycznego odbywa się w ostatnim dniu zajęć z przedmiotu.
 2. Otrzymanie oceny negatywnej z egzaminu praktycznego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego teoretycznego i oceną negatywną w danym terminie.
 3. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz posiadania/korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość lub używania niedopuszczonych przez egzaminujących materiałów i pomocy dydaktycznych.
 4. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu praktycznego w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.
 1. Egzamin praktyczny składa się z elementów oceniających praktycznie podejście do pacjenta, technikę badania, wnioskowanie kliniczne, diagnostykę różnicową oraz leczenie.
 2. Egzamin przebiega zgodnie z formułą OSCE, tj. Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego i składa się z 1-5 zadań (stacji).

     a. W ramach każdej stacji student wykonuje zaplanowane uprzednio przez egzaminatora procedury kliniczne. Zadania mogą mieć formę analizy przypadku klinicznego, scenki z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego, symulacji z użyciem manekina, wirtualnego pacjenta lub innej formy zadania praktycznego, wyznaczonego przez Kierownika jednostki, zgodnego z listą zagadnień tematycznych wymienionych poniżej. Egzaminatorów wyznacza Kierownik jednostki.

     b. Zadania są wyznaczane przez egzaminatora. Kończąc jedną stację (zadanie) student rotuje do kolejnej, gdzie wykonuje procedury zgodnie z planem egzaminu. Każda stacja (zadanie) podlega dokładnej ocenie. Egzaminowany ma określony przed rozpoczęciem egzaminu maksymalny czas na wykonanie procedur, który waha się od kilku do kilkunastu minut (zależnie od kompleksowości zadania).

     c. Za każde zadanie student oceniany jest indywidualnie według punktowej skali: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania egzaminator stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – zadanie uznaje się za niezdane.

     d. Egzaminator może przyznać wyróżnienie za każde zadanie dla osób legitymujących się ponadprzeciętną wiedzą praktyczną.

   e. Ocenę ostateczną z pierwszego terminu egzaminu praktycznego stanowi średnia ocen uzyskanych z poszczególnych zadań, przy czym nota „2” z co najmniej jednego z zadań kończy egzamin z przyznaniem oceny niedostatecznej. 

    7. Przebieg egzaminu oraz zmiana formuły z egzaminu stacjonarnego na egzamin zdalny w części lub całkowicie może ulec modyfikacji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 oraz zgodnie z zarządzeniem JM Rektora.

 § 6

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie (termin „0”) i zasady jego przeprowadzania

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do przedterminu/terminu „0” jest uzyskanie na egzaminie praktycznym oceny bardzo dobrej z adnotacją egzaminującego/Kierownika ćwiczeń/Kierownika jednostki – „zaproponowano przedtermin”.
 2. O dopuszczeniu studenta do egzaminu w terminie „0” decyduje Kierownik ćwiczeń uwzględniając w szczególności dotychczasowe postępy studenta.
 3. Egzamin w przedterminie/w terminie „0” ma charakter ustny i zdawany jest przed komisją. Skład komisji ustala Kierownik jednostki. Termin egzaminu ustalany jest każdorazowo w porozumieniu ze zadającymi.

 § 7

Egzamin końcowy teoretyczny

 1. Egzamin końcowy teoretyczny jest egzaminem pisemnym, testowym i składa się maksymalnie z 120 pytań jednokrotnego wyboru. Do jego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. W sytuacjach szczególnych (m.in. uwzględnienie stopnia trudności pytań, ilości zakwestionowanych pytań) Organizator egzaminu testowego i Dziekan mogą wyrazić zgodę na obniżenie progu do wartości określonych w regulaminie przeprowadzania egzaminów testowych w Uczelni.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego teoretycznego jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu oraz zaliczenie egzaminu praktycznego. Brak oceny pozytywnej z egzaminu praktycznego skutkuje brakiem dopuszczenia i oceną niedostateczną z egzaminu testowego. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną ma dwa terminy poprawkowe, w formie ustnej lub testowej.
 3. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.
 4. Zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego określa Regulamin Studiów.
 5. Zakres materiału do egzaminu jest zgodny z sylabusem przedmiotu. W związku ze stałym postępem wiedzy studenci proszeni są o sprawdzenie obowiązującego rocznika wydania książek przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim.
 6. Aby zaliczyć przedmiot, wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego teoretycznego. W końcowej ocenie przyjmuje się następujące proporcje udziału poszczególnych cząstkowych ocen w ocenie końcowej: 1/3 oceny z egzaminu praktycznego + 2/3 oceny z egzaminu końcowego teoretycznego.

Ocena końcowa

Wartość średniej ważonej

Dostateczny (3,0)

≤3,25

Dość dobry (3,5)

3,26 – 3,75

Dobry (4,0)

3,76 – 4,25

Ponad dobry (4,5)

4,26 – 4,75

Bardzo dobry (5,0)

4,76 – 5,0

 § 8

Pozostałe kwestie

 1. Kwestie sporne rozwiązuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.
 2. Student ma możliwość skorzystania z godzin konsultacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem jednostki.
 3. Skargi i uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń przyjmuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.
 4. Szkolenie studentów w zakresie przepisów BHP odbywa się w pierwszym dniu zajęć bloku ćwiczeniowego.
 5. Prowadzący zajęcia w pierwszym dniu zajęć omawiają zasady niniejszego Regulaminu. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisują, że się z nim zapoznali.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524