Regulamin bezpieczeństwa dla studentów

  1. Wszystkie czynności wykonywane przez studentów w ramach ćwiczeń podlegają bezpośredniemu nadzorowi przez asystenta.
  2. W czasie zajęć jest zabronione korzystanie z telefonu komórkowego.
  3. W razie wypadku należy niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt asystentowi.
  4. Student w czasie wykonywania czynności przy łóżku chorego powinien korzystać z niezbędnych środków ostrożności, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki zakażeń.
  5. W przypadku zakłucia igłą lub innego kontaktu z materiałem zakaźnym student powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie asystenta i pod jego opieką postępować zgodnie z instrukcją.
  6. W czasie zajęć praktycznych z narażeniem na promieniowanie jonizujące student otrzymuje fartuch ochronny. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny i może zostać zastąpiony zajęciami w innej lokalizacji UCK.
  7. W przypadku objawów infekcji górnych dróg oddechowych student może nie zostać dopuszczony do zajęć.

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524